• Home
  • Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Als lid van de Ecktiv Community* verklaar je bevoegd te zijn om de foto's en tekst te plaatsen op Ecktiv. Ofwel je bent rechthebbende van het materiaal of vertegenwoordigd de rechthebbende mbt alle intellectuele eigendomsrechten.

Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatst materiaal wordt geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De uitgever van Ecktiv Community, van Bercum’s Dutch Travel Media, staat hier buiten, is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Degene die het materiaal geplaatst heeft vrijwaart van Bercum’s Dutch Travel Media hiervoor.

Degene die het materiaal plaatst is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het door hem/haar op Ecktiv Community geplaatste materiaal. Van Bercum’s Dutch Travel Media draagt voor de inhoud van het geplaatste materiaal geen enkele verantwoordelijkheid.

Van Bercum’s Dutch Travel Media hanteert ten aanzien van de Ecktiv Community een fair use policy. Dit houdt in dat zij gerechtigd is de gebruiker de toegang tot de Ecktiv Community te ontzeggen of te beperken wanneer het door een gebruiker gegenereerde dataverkeer, alsmede het gebruik van opslagruimte op Ecktiv Community een gemiddelde en normale hoeveelheid te boven gaat. Van Bercum’s Dutch Travel Media is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van een ontzegging of beperking van de toegang.

De producten van Ecktiv zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door consumenten in de privé-sfeer. Ingeval Van Bercum’s Dutch Travel Media oneigenlijk gebruik of misbruik van opslagruimte en dataverkeer constateert, zal zij het betreffende profiel zonder voorafgaande aankondiging verwijderen en de gebruiker de toegang tot Ecktiv community ontzeggen. Van Bercum’s Dutch Travel Media is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van het verwijderen van materialen of ontzeggen van de toegang.

Degene die materiaal plaatst op Ecktiv Communty kent Van Bercum’s Dutch Travel Media hierbij een kosteloos niet-exclusief recht toe om het geplaatste materiaal te gebruiken, te reproduceren en weer te geven. Degene die het materiaal plaatst gaat er dus mee akkoord dat Van Bercum’s Dutch Travel Media zijn/haar foto´s mag hergebruiken. Denk hierbij aan het plaatsen van desbetreffende foto´s in een overzicht op Ecktiv Communty of in berichten op Ecktiv Magazine.

Hij / zij vrijwaart Van Bercums Dutch Travel Media voor eventuele andersluidende aanspraken van derden. Deze rechten worden uitsluitend toegekend voor het materiaal dat is geplaatst op Ecktiv Community. Van Bercum’s Dutch Travel Media zal het materiaal dat geplaatst is door de leden van de Ecktiv Community uitsluitend gebruiken in het kader van Ecktiv Community en Ecktiv Magazine en de daarmee samenhangende wedstrijd(en), uitgaves en publicaties en altijd met duidelijke vermelding van de naam van de fotograaf of inzender.

Degene die materiaal op Ecktiv Community plaatst garandeert dat het geplaatste materiaal in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen en niet zal (gaan) bevatten: beledigende of grove of onterende materiaal en / of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is dus onder meer doch niet uitsluitend- verboden vulgair, hatelijk, bedreigend, (kinder-) pornografisch en ander seksueel getint materiaal te plaatsen. Materiaal dat in strijd is met deze bepalingen zal worden verwijderd. Mocht Van Bercum’s Dutch Travel Media constateren dat geplaatst materiaal strijdig is met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen dan zal zij hiervan aangifte doen bij justitie en de materialen, alsmede alle overige bij haar terzake bekende gegevens aan justitie overgedragen c.q. bekendmaken.

De webmaster, beheerder en moderators van de Ecktiv Community zijn bevoegd en hebben het recht geplaatst materiaal dat al dan niet naar hun eigen inzicht- niet voldoet aan bovengenoemde normen per direct te verwijderen.

Van Bercum’s Dutch Travel Media sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot; verlies van gegevens en inbreuk op auteursrechten, hack-poging, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het geplaatste materiaal op Bestemmingenbeeld.nl, om welke reden of door welke oorzaak dan ook.

Van Bercum’s Dutch Travel Media acht zich niet aansprakelijk jegens aanspraken tot schadevergoeding van derden. Degene die het materiaal heeft geplaatst vrijwaart Van Bercum’s Dutch Travel Media tegen alle aanspraken tot schadevergoeding daaromtrent, evenals tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat het geplaatste materiaal inbreuk maakt op enige (intellectuele) rechten van derden.

Degene die het materiaal heeft geplaatst gaat er mee akkoord dat alle data die door hem/haar is verstrekt in een database worden bewaard. Hoewel deze informatie niet openbaar gemaakt wordt aan een derde partij zonder zijn/haar toestemming (behoudens die gevallen dat strafbare feiten worden geconstateerd), kan Van Bercum’s Dutch Travel Media noch haar webmaster en beheerder verantwoordelijk worden gehouden voor een mogelijke hack-poging, dat eventueel kan leiden tot het openbaar worden van de database.

De site van Bestemminginbeeld.nl gebruikt cookies om informatie te bewaren op je lokale computer. Deze cookies dienen om je kijkplezier te verhogen. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt om je registratie details en wachtwoord te bevestigen. Tevens wordt je automatisch opgenomen in het nieuwsbrief bestand van de Ecktiv Community, welke je op elk moment kunt opzeggen.

Bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van diensten van Bestemminginbeeld.nl gelden zonder uitzondering voor alle diensten van Bestemminginbeeld.nl, waaronder Ecktiv Community, tenzij dit specifiek is aangegeven.

*Ecktiv Community is de nieuwe naam voor de BiB-Spotter community van Bestemminginbeeld.nl

- Advertentie -